ข่าวประกาศ

ตรวจสอบมโนทัศน์ด้านการประเมินคุณภาพแนวใหม่
ตรวจสอบมโนทัศน์มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
โครงสร้างและเนื้อหาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร
04-lesson-3.pdf                                                                                          Download
ศักยภาพของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
05-lesson-3-u-1.pdf                                                                                    Download
Mapping STD
Mapping STD.pdf                                                                                       Download   
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คู่มือการประเมินคุณภาพ
25.09.60คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf                                                               Download
ตัวอย่างประกาศใช้ มฐ. ใหม่
25.09.60ตัวอย่างประกาศใช้ มฐ.ใหม่.pdf                                                           Download
 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0